Polub Luknij.net
Regulamin

I. Zasady ogólne korzystania z serwisu Luknij.net1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu Luknij.net.


1.2. Z serwisu może korzystać każda osoba zarejestrowana, zwana dalej Użytkownikiem. Rejestracja w serwisie wymaga akceptacji Regulaminu, a nie stosowanie się do zawartych w nim wytycznych grozi zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika.

1.3. Administracja szanuje prywatność swoich Użytkowników. Serwis nie rozsyła niechcianych maili (SPAMu).

1.4. Administracja zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, także jego likwidację.

1.5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

  • 1.5.1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  • 1.5.2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników.
  • 1.5.3. Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw. 

1.6. Konta nie u?ytkowane przez okres d?u?szy ni? 6 miesi?cy od ostatniego zalogowania, mog? zosta? usuni?te bez uprzedniego powiadomienia.

II. Rejestracja w serwisie

 

2.1. Rejestracja w serwisie Luknij.net jest bezp?atna.

2.2. W celu dokonania rejestracji nale?y w formularzu poda?: login (przysz?a nazwa U?ytkownika) oraz has?o, poprawny adres e-mail.

2.3. Aktywacj? konta dokonuje si? przez uaktywnienie linku, przes?anego na podany adres e-mail.

2.4. W wyniku rejestracji tworzone jest konto, z którego U?ytkownik mo?e korzysta? po zalogowaniu. U?ytkownik w ka?dej chwili mo?e zmieni? lub usun?? w?asne dane, umieszczone w swoim profilu. Nie dotyczy to jedynie jego nazwy.

2.5. Jedna osoba mo?e posiada? w serwisie Luknij.net tylko jedno konto.

 

III. Zasady dodawania nowych obrazów/filmów

 

3.1. Dodawa? nowe obrazy, filmy i komentowa? mog? jedynie U?ytkownicy portalu.

3.2. Tytu? ka?dego obrazu lub filmu powinien nawi?zywa? do jego zawarto?ci.

3.3. Obrazy i filmy nale?y dodawa? wy??cznie przez odpowiedni formularz na stronie.

3.4. Komentarze reprezentuj?ce niski poziom kultury autora, obrazanie innych u?tkowników, komentarze podszyte nienawi?ci? oraz rasizm, b?d? usuwane, a ich autorzy b?d? karani ostrze?eniem lub usuni?ciem konta.

3.5. Administracja nie odpowiada za tre?? zamieszczanych przez U?ytkowników. U?ytkownik dodoaj?cy obraz, film lub komentarza powinien upewni? si?, ?e umieszczana przez niego tre?? nie ?amie praw autorskich oraz prawa RP.

3.6. Przed dodaniem nowego materia?u u?ytkownik powinien upewni? si?, ?e dana tre?? nie pojawi?a si? jeszcze na portalu.

3.7. Zakazana jest reklama us?ug, produktów, lub innych stron internetowych bez zgody Administracji.

IV. Rola Administracji oraz Moderatorów portalu Luknij.net

4.1. Administracja zastrzega sobie prawo usuwania kont U?ytkowników notorycznie ?ami?cych Regulamin lub dzia?aj?cych na szkod? serwisu Luknij.net.

4.2. Osoba stwierdzaj?ca naruszenia swoich praw (np. do wizerunku, autorskich), b?d? prawa RP powinna to zg?osi? po przez kontakt.